Účetní jednotka má několik povinností, které musí splnit ke konci účetního období. Vypracování daňového přiznání za předchozí, respektive končící období, sestavit účetní závěrku, kterou v jistých případech ověřuje auditor a následně schvaluje valná hromada. Mezi další činnost spojenou s těmito aktivitami patří zveřejnění účetní závěrky ve Sbírce listin. Tento krok můžeme považovat za poslední úkon spojený s předešlým rokem.

To, že se jedná o povinnou součást „závěrečných účetních prací“ nám stanovuje § 21a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a také v § 66 písm. c) a § 67 zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob.

Účetní závěrku tvoří rozvaha, výkaz zisků a ztrát, příloha, která vysvětluje a doplňuje informace obsažené v rozvaze a výkazu zisku a ztráty. Účetní závěrka může zahrnovat i přehled o peněžních tocích nebo přehled o změnách vlastního kapitálu.

Zveřejněním je myšleno uložení účetní závěrky a výroční zprávy do Sbírky listin Obchodního rejstříku u svého místně příslušného rejstříkového soudu. Písemností se ukládají v elektronické podobě prostřednictvím portálu justice.cz přes webový formulář, který najdete na adrese: https://or.justice.cz/ias/ui/podani

Důsledky nesplnění této povinnosti

Spousta účetních jednotek tuto povinnost neplní, dost často z nevědomosti.

Zákon § 72 odst. 1 Rejstříkového zákona nám přikazuje, aby osoba zapsaná ve veřejném rejstříku předložila, a to bez zbytečného odkladu, od vzniku rozhodné skutečnosti rejstříkovému soudu listiny zakládané do sbírky listin.

V případě nesplnění zákonných nutností může předseda senátu uložit pořádkovou pokutu, a to zapsané osobě v takovém případě, jestliže tato osoba neuposlechla výzvy rejstříkového soudu, aby mu sdělila skutečnosti nebo předložila listiny potřebné k rozhodnutí v řízení zahájeném bez návrhu. Finanční trest v maximální výši 100.000,- Kč vás nemine také v případě, že nepředložíte listiny, které podle tohoto nebo jiného zákona mají být založeny do sbírky listin.

Ve vymezených případech hrozí i bez návrhu zahájit řízení o zrušení zapsané osoby s likvidací a to dle § 105 Rejstříkového zákona. Jedná se zejména o neplnění povinnosti předkládání požadované listiny opakovaně. Rejstříkový soud nejdříve upozorní na tento fakt a následně zapsané osobě poskytne lhůtu přiměřenou k nápravě a odstranění nedostatků.

Autor: Bc. Miroslava Nováková

Věříme, že Vám tento článek pomohl a poskytl informace ohledně zveřejňování Vaší účetní závěrky ve Sbírce listin. Pokud by jste měli další dotazy nebo chtěli se zveřejněním pomoci, stačí kliknout na následující tlačítko a domluvit si nezávaznou konzultaci zdarma.

Objednat konzultaci zdarma